Gerard Hemsworth

Gerard Hemsworth

Gerard Hemsworth

Reino Unido - 1945